Leasing operacyjny

Leasing operacyjny

Skupiając się na leasingu warto spostrzec, że jedną z tych najważniejszych spraw mających późniejsze konsekwencje jest dobór odpowiedniego rodzaju bowiem wyodrębnić można w zasadzie dwie zasadnicze odmiany – leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Znaczna część biznesmenów korzystających z wcześniej wymienionej formy finansowania firmowych zakupów decyduje się na skorzystanie z leasingu operacyjnego, z tego względu może warto zdawać sobie sprawę z czym dokładnie ów wybór się wiąże. Otóż w leasingu operacyjnym za przeprowadzanie odpisów amortyzacyjnych odpowiedzialna jest konkretna firma leasingowa. Jakie możliwości z tytułu leasingu operacyjnego zyskuje przedsiębiorca? Przede wszystkim ma on możliwość wliczenia w koszty uzyskania swojego przychodu zarówno opłaty podstawowej, comiesięcznych rat leasingowych jak i wszelkich kosztów związanych z wykorzystywaniem przedmiotu wskazanym w umowie. Jedynym warunkiem koniecznym do spełnienia, o którym warto tu również powiedzieć jest ten, iż aby uzyskać prawo do wspomnianych już przywilejów, umowa pomiędzy leasingobiorcą a leasingodawcą musi być zawarta na czas określony nie krótszy niż 40% czasu amortyzacji dzierżawionego przedmiotu. Przeglądając specyfikę leasingu operacyjnego należy odnieść się także do spraw związanych z odprowadzeniem podatku VAT. Ze względu na to, że w wyżej wskazanym przypadku będzie on niejako podzielony w czasie, ponieważ odprowadzać go trzeba cyklicznie z każdą następującą ratą leasingową. O czym dodatkowo warto pomyśleć? W przypadku leasingu operacyjnego jest możliwa dość duża swoboda jeśli chodzi o kwestie związane z wykupieniem wynajmowanego przedmiotu. Niechybnie wraz z zakończeniem obowiązywania umowy, przedsiębiorcy przysługuje możliwość odkupienia danego przedmiotu na własność chociaż oczywiście nie jest to opcja konieczna do realizacji i ostateczna decyzja jest zależna w każdym przypadku od indywidualnych preferencji. W znakomitej większości przypadków tego typu przyjęło się dokonywać formalnego przeniesienia praw własności na leasingobiorcę (choć uprzednio ma on obowiązek wnieść specjalną kwotę w postaci kwoty wykupu określonej na samym początku procesu negocjacji, w umowie), zwłaszcza przy dłuższych umowach jednakże nie w każdym przypadku jest to regułą i w ostatecznym rozrachunku strony posiadają zarówno sposobność zakończenia obowiązywania umowy przeniesieniem praw własności z leasingodawcy na leasingobiorcę jak i rozwiązać ją w zwyczajnym trybie, w którym leasingodawca nadal będzie właścicielem przedmiotu umowy a tym samym będzie mógł bez żadnych przeszkód zawszeć kolejną umowę z kolejnym zainteresowanym takim działaniem biznesmenem.

Leasing operacyjny jest w aktualnie zdecydowanie najpopularniejszą opcją, z której korzysta prawie ¾ wszystkich przedsiębiorców. Wynika to z tego, że ten typ umowy jest bardziej ciekawy dla znacznej większości zainteresowanych podmiotów zwłaszcza pod kątem podatkowym, a jak powszechnie jest to znane sprawa ta ma wyjątkowo duże znaczenie dlatego też powinna być rozpatrywana indywidualnie. Aktualna struktura rynku powoduje, że dla zdecydowanej większości podmiotów atrakcyjniejszy jest wybór leasingu operacyjnego, co nie powoduje, że powinien on stanowić wybór niemalże z marszu, ponieważ każdorazowo podjęta decyzja odnośnie wyboru rodzaju sporządzonej umowy powinna być poprzedzona dogłębną analizą w kwestii tego co jest dla danego biznesmena najbardziej opłacalne.